Algemene Verkoopsvoorwaarden

1.    Identificatie en toepasselijkheid
Onverminderd de toepassing van eventuele bijzondere voorwaarden in een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst zijn volgende algemene voorwaarden van toepassing op alle promoties, voorstellen, aanbiedingen en overeenkomsten afgesloten tussen 4 Healthy Pets NV met zetel gevestigd te Spinnerijstraat 101/00023, 8500 Kortrijk en KBO-nummer 0550.614.263 (inclusief haar gelieerde vennootschappen) en een professionele beroepsbeoefenaar (hierna ‘Koper’), alsook op alle overeenkomsten gesloten met 4 Healthy Pets waarbij voor de uitvoering ervan een beroep wordt gedaan op derden.
4 Healthy Pets behoudt zich het recht voor haar algemene voorwaarden aan te passen. Deze versie is in werkging getreden op 1 juli 2023 en geldt als versie 1.0.  Indien een bepaling van deze algemene voorwaarden onafdwingbaar of strijdig met een bepaling van dwingend recht zou zijn, doet dit geen afbreuk aan de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen. In dergelijke situatie zal de onafdwingbare of strijdige bepaling vervangen worden door een afdwingbare en rechtsgeldige bepaling die zo nauw mogelijk aansluit bij het doel van de oorspronkelijke bepaling.
De Koper verklaart uitdrukkelijk kennis te hebben genomen van de hierna vermelde algemene voorwaarden en de inhoud ervan integraal en zonder voorbehoud te aanvaarden. De toepassing van de eventuele algemene voorwaarden van de Koper (ongeacht welke benaming de Koper hieraan geeft, zoals bv. “inkoopvoorwaarden”, “leveranciersvoorwaaden”, …) wordt uitdrukkelijk afgewezen, tenzij schriftelijk anders overeengekomen (in welk geval bij conflicten tussen twee versies van algemene voorwaarden, de algemene voorwaarden van 4 Healthy Pets zullen voorgaan). Het loutere gebruik van de website of het plaatsen van een bestelling leidt tot de aanvaarding van de hieronder beschreven algemene voorwaarden aangezien de tekst van deze algemene voorwaarden wordt meegedeeld in het proces van het plaatsen vaneen bestelling en de Koper telkens de mogelijkheid heeft deze tekst te raadplegen. Indien de Koper akkoord gaat met de algemene voorwaarden, verklaart hij eveneens voldoende de taal van de algemene voorwaarden te beheersen. Deze versie van de algemene voorwaarden zal beschikbaar zijn in verschillende talen. In geval van twijfel over een bepaalde clausule, zal de versie in het Nederlands prevaleren.
 

2.    Aanbiedingen
Een aanbieding bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten, zodat het voor de Koper duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Indien een aanbieding een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit in het aanbod vermeld. 
Alle aanbiedingen gedaan door 4 Healthy Pets zijn vrijblijvend en worden schriftelijk verstrekt, zij hebben geen bindende werking. Het versturen van een aanbieding en/of andere documentatie verplicht 4 Healthy Pets niet tot de acceptatie van een order. Hiervoor is telkens de uitdrukkelijke instemming van 4 Healthy Pets vereist.
4 Healthy Pets gebruikt afbeeldingen, die een illustratie geven van de aangeboden producten. Deze gebruikte afbeeldingen zijn louter illustratief en binden 4 Healthy Pets niet. 


3.    De overeenkomst en uitvoering
Na het plaatsen van een bestelling door de Koper via e-mail, EDI of het 4 Healthy Pets-platform, ontvangt de Koper een bevestiging per e-mail van 4 Healthy Pets met betrekking tot de beschikbare goederen die kunnen worden geleverd. Deze e-mailbevestiging geldt als aanvaarding van de bestelling, maar alleen voor de goederen die op dat moment op voorraad zijn bij 4 Healthy Pets. De Koper wordt geïnformeerd over welke producten uit de bestelling niet op voorraad zijn en daarom niet zullen worden geaccepteerd zoals besteld. Het is de verantwoordelijkheid van de Koper om deze producten vervolgens opnieuw te bestellen indien gewenst.
Orders dienen telkens een minimum bedrag te hebben om vrijgesteld te zijn in het betalen van de transportkost door de Koper. Het minimum orderbedrag wordt bij contract gecommuniceerd door 4 Healthy Pets aan de Koper. Indien de Koper niet op de hoogte is van het minimum bedrag dient hij contact op te nemen met 4 Healthy Pets. 
Voor elke order, voor levering per winkel, die niet voldoet aan het minimum orderbedrag, zal 4 Healthy Pets een forfait aanrekenen aan de Koper voor tussenkomst in de transportkosten. Indien de Koper niet op de hoogte is van het forfait bedrag dient hij contact op te nemen met 4 Healthy Pets. 
Indien het onmogelijk is om de bestelling uit te voeren, verbindt 4 Healthy Pets zich ertoe om de Koper binnen de vijf (5) werkdagen na de ontvangst van de bestelling te informeren dat de bestelling geweigerd werd, zodat de Koper een alternatieve oplossing kan vinden.
4 Healthy Pets behoudt zich het recht voor bestellingen zonder opgave van reden te weigeren. 4 Healthy Pets heeft het recht, indien zij dit noodzakelijk of wenselijk acht, voor een juiste uitvoering van de overeenkomst, derden in te schakelen en de kosten hiervan aan de Koper door te rekenen.
Commerciële samenwerkingsovereenkomsten dienen te worden vastgelegd in een afzonderlijk schriftelijk contract tussen beide partijen. Onze algemene voorwaarden vormen een aanvulling op en zijn van toepassing op dergelijke overeenkomsten. In het geval er een concrete commerciële samenwerkingsovereenkomst werd afgesloten, gaat de tekst van die commerciële samenwerkingsovereenkomst voor op de tekst van deze algemene voorwaarden.  


4.    De prijs
De in het aanbod van producten genoemde prijzen zijn weergeven exclusief BTW. De prijzen zijn exclusief transportkosten behoudens wanneer de Koper een bestelling plaatst voor meer dan het afgesproken minimum orderbedrag. 
De prijzen blijven vast en onveranderd gedurende de in het aanbod vermelde geldingsduur, behoudens materiële vergissingen of omstandigheden waarop 4 Healthy Pets geen vat op heeft, zoals bijvoorbeeld schommelingen in het BTW-tarief (niet-limitatief). 
Indien 4 Healthy Pets genoodzaakt is om prijsstijgingen door de voeren, zal ze de Koper hiervan schriftelijk op de hoogte brengen 2 maanden voorafgaand aan het doorvoeren van de automatisch prijsstijging, tenzij anders overeengekomen in een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst.


5.    Annulering, opschorting en ontbinding
Indien de Koper, nadat de overeenkomst definitief tot stand is gekomen, wenst over te gaan tot annulering, en 4 Healthy Pets hiermee instemt, zal 25% van de prijs (exclusief BTW) als annuleringskost in rekening worden gebracht. 4 Healthy Pets behoudt zich het recht voor een volledige schadeloosstelling te claimen voor de intussen effectief gemaakte kosten, in zoverre 4 Healty Pets deze kosten kan bewijzen.
4 Healthy Pets heeft het recht hun verplichtingen op te schorten indien:
-    De Koper zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet volledig nakomt of hiervoor een gegrond vermoeden bestaat.
-    De Koper komt te overlijden, onder curatele wordt gesteld, onder de WCO valt of failliet wordt verklaard.
-    De Koper nalaat een factuurbedrag of gedeelte daarvan binnen de daarvoor gestelde termijn te voldoen.
-    De Koper een negatieve kredietrating krijgt van onze kredietverzekeraar en vervolgens weigert een voorschot te betalen  
4 Healthy Pets kan de overeenkomst ontbinden zonder schadevergoeding, indien zich omstandigheden voordoen die van zodanige aard zijn dat de nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer geëist kan worden.
Indien de Koper in gebreke blijft zijn afname en/of andere verplichtingen na te komen, is 4 Healthy pets bevoegd de overeenkomst te ontbinden en schadevergoeding te vorderen wegens niet-nakoming van de overeenkomst.


6.    Conformiteit, garantie en vrijwaring
4 Healthy Pets tracht naar best vermogen de Koper een conform product te bezorgen zoals weergegeven in het aanbod, dat overeenstemt met een redelijke bruikbaarheid/deugdelijkheid en alle wettelijke/reglementaire bepalingen. 
Behoudens in geval van opzet, grove schuld of zware fout in hoofde van 4 Healthy Pets, is alle aansprakelijkheid van 4 Healthy Pets voor schade van welke aard ook (direct of indirect) ten gevolge van gebreken in of aan de verkochte producten, verleende diensten of verrichte werkzaamheden, bij de Koper of bij derden, uitdrukkelijk uitgesloten. De totale financiêle aansprakelijkheid is steeds slechts beperkt tot de factuurwaarde van de geleverde producten. Gevolgschade, indirecte schade en winstderving is altijd uitgesloten.
4 Healthy Pets staat niet garant voor producten die opzettelijk of door nalatigheid van de Koper beschadigd zijn geraakt, of niet conform haar instructies zijn gebruikt. De Koper draagt de bewijslast inzake de beschadiging of het gebrek van het product.


7.    De levering
De Koper zal duidelijk vooraf zijn plaats van levering of die van zijn vertegenwoordiger bekendmaken. De Koper is verplicht de geleverde producten af te nemen op het moment dat deze op de door hem meegedeelde plaats van levering worden afgeleverd dan wel op het moment waarop de goederen, conform de overeenkomst, aan hem ter beschikking worden gesteld. Alle informatie die de Koper bezorgt aan 4 Healthy Pets, zoals de gegevens die horen bij de bestelling, zijn bindend. 4 Healthy Pets is niet aansprakelijk voor enige schade als gevolg van een verkeerde informatie aangeleverd door de Koper.
Levering van producten vindt plaats zolang de voorraad strekt. Indien de voorraad uitgeput is, zal 4 Healthy Pets de Koper hiervan op de hoogte stellen. Geen enkele vorm van schadevergoeding is verschuldigd bij uitgeputte voorraad.
4 Healthy Pets zal altijd de levertijd bij benadering vaststellen rekening houdend met bekende omstandigheden. Overschrijding van de overeengekomen levertijd geeft in geen geval aanleiding tot schadevergoeding, boete of annulering van de bestelling of opdracht. 
Behoudens andere overeenkomst, berust het risico van levering voor gehele of gedeeltelijke  beschadiging en/of geheel of gedeeltelijk verlies bij 4 Healthy Pets tot het moment van inontvangstneming door de Koper of zijn vertegenwoordiger. Bij levering van foutieve producten zal 4 Healthy Pets de product- en transportkosten voor haar rekening nemen wanneer deze foutieve producten door de Koper worden teruggezonden en worden ontvangen door 4 Healthy Pets.
Transportkosten voor terugzendingen van goederen door foutieve bestellingen door de Koper, zijn voor rekening van de Koper. 4 Healthy pets zal deze producten ook enkel aanvaarden indien zij in goede staat en onder correcte voorwaarden voor bewaring van de producten worden teruggezonden. 
De goederen blijven eigendom van 4 Healthy Pets tot volledige betaling van de prijs en de eventuele bijkomende prestaties.
4 Healthy Pets kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor het verstrijken of overschrijden van de BBD or UBD, noch voor het niet naleven van de vermelde bewarings-en opslagvoorwaarden.


8.    Force Majeur
In geval van oorlog, staking, lock-out, brand, machinebreuk, verkeersbelemmeringen, in gebreke blijven van toeleveranciers, gedwongen overheidsmaatregelen, personeelstekort of in geval van andere oorzaken waardoor 4 Healthy Pets zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet naar behoren kan uitvoeren, is er sprake van overmacht. Deze oorzaken wettigen de vertraging of schorsing van de leveringstermijnen of zelfs de gehele of gedeeltelijke schorsing, herziening of ontbinding van de overeenkomst, zonder dat door de Koper schadevergoeding kan geëist worden bij 4 Healthy Pets.

9.    De betaling
Onze facturen zijn, zonder aftrek of schuldvergelijking betaalbaar op de zetel van 4 Healthy pets, en dit, stipt binnen de termijn vermeld op de factuur. Bij gehele of gedeeltelijke niet-betaling van de schuld op de vervaldag zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling het factuurbedrag verhoogd worden met een schadevergoeding van 10% op het openstaande bedrag, dit te vermeerderen met een interest in toepassing van de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van betalingsachterstand in handelstransacties. Een gedeeltelijke betaling zal vooreerst aangerekend worden op de uitstaande interesten en dan pas op de hoofdsom. 
De gedeeltelijke of gehele niet-betaling van een factuur op de vervaldag, zonder ernstige redenen, brengt de onmiddellijke opeisbaarheid van alle openstaande facturen- inbegrepen deze die nog niet vervallen zijn - met zich mee, zelfs bij toekenning van termijnen van respijt. 4 Healthy Pets kan steeds, ook na de betaling, eisen dat de Koper hem een voldoende waarborg, gaande tot het volledige factuurbedrag, verstrekt vooraleer de bestelling wordt uitgevoerd. Het toekennen van uitstel van betaling geeft aan 4 Healthy Pets het recht iedere verdere levering of verkooporder te schorsen of te annuleren, zonder enig recht op schadevergoeding vanwege de Koper. Hetzelfde geldt voor 4 Healthy Pets in geval van wanbetaling door de Koper. Zo de Koper een gebrekkige levering inroept of aanspraak maakt op een creditnota, kan deze slechts zijn betalingsplicht schorsen mits uitdrukkelijk schriftelijk akkoord van 4 Healthy Pets. Wanbetaling veroorzaakt verlies van eindejaar korting (in zoverre deze werd toegekend) alsmede van alle andere eventueel toegestane kortingen en premies.
De Koper is verplicht om volledige medewerking te verstrekken om 4 Healthy Pets in de gelegenheid te stellen betreffende de producten bij hem terug te halen en de producten zorgvuldig en voldoende herkenbaar als eigendom van 4 Healthy Pets te bewaren. Indien de Koper wordt geconfronteerd met een beslagmaatregel, dan zal de Koper de uitvoerende gerechtsdeurwaarder informeren over het eigendomsvoorbehoud van 4 Healthy pets op de producten die nog niet door de Koper werden voldaan.


10.    Privacy en gegevensbescherming
Door het aanmaken van een gebruiksaccount, worden persoonsgegevens van de Koper verzameld in het klantenbestand van 4 Healthy Pets. De ontvangen persoonsgegevens worden enkel gebruikt voor intern klantenbeheer zoals de uitvoering van bestelling. Deze worden niet aan andere organisaties doorgegeven voor commerciële doeleinden. 
De Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG wordt door 4 Healthy Pets nageleefd. 


11.    Geschillenbeslechting en bevoegde rechtbanken
Onmiddellijk na ontvangst is de Koper verplicht om de producten nauwkeurig na te kijken. Een klacht wegens gebrekkig product moet eerst op een duidelijke, schriftelijke en overzichtelijke wijze via e-mail (met ontvangstbevestiging) of aangetekende brief worden doorgegeven aan 4 Healthy Pets binnen de vijf (5) werkdagen na datum van ontvangst van de producten en dit op straffe van verval.
Alle verbintenissen hieruit ontstaan zijn onderworpen aan het Belgische recht. Elk geschil hieruit ontstaan zal exclusief worden beslecht door de bevoegde rechtbanken van Gent, afdeling Kortrijk, België.

Heeft dit artikel je geholpen?

Heb je het antwoord op je vraag niet gevonden?

Ons Customer Happiness team staat voor je klaar.

Contacteer ons team